BELGIAN PRIME MINISTER MICHEL FROM THE 29TH TO JANUARY THE 31st IN RUSSIA: BELGIAN MEMEBERS OF PARLIAMENT WISH TO STOP EU-SANCTIONS AGAINST RUSSIA


BELGIAN PRIME MINISTER MICHEL FROM THE 29TH TO JANUARY THE 31st IN RUSSIA: BELGIAN MEMEBERS OF PARLIAMENT WISH TO STOP EU-SANCTIONS AGAINST RUSSIA

A delegation of Belgian MP’s have  presented a joint resolution in the Federal Parliament calling on the Belgian government to urge the EU to put an end to the sanctions against Russia. From January the 29th to January the 31st, the Belgian Prime Minister Charles Michel will visit Russia. With this resolution, the petitioners want to put pressure and make it clear to the Russian government that not everyone in Belgium supports the EU sanctions against Russia.


The petitioners want to see the EU sanctions abolished because of the fact that:


• the sanctions are counterproductive as our economy and business are suffering damage as a result of the EU sanctions and the Russian boycott resulting from that. Every year more than 15 billion Euros is exported from Belgium to Russia by more than 2200 companies. These exports have fallen by 25% since the EU sanctions and the boycott. The fruit and vegetable, computer science and arms sectors in particular suffer from EU sanctions and the Russian boycott.
• EU sanctions prevent an intensive and necessary cooperation between Russia and Europe.
• the sanctions are a violation of international law.
• Russia is an important partner in the fight against Muslim terrorism in the Middle East and elsewhere.
• Russia fulfills all conditions provided for in Minsk II agreement regarding the situation in Crimea in Ukraine.

Prime Minister Michel's journey to Russia is an ideal time to question EU sanctions; urge the EU to abolish sanctions and to optimize our good relations with the Russian Federation.


MP Filip Dewinter
Member of Belgian ParliamentVoorstel van Resolutie ter heroverweging van de economische sancties tegen Rusland.


Sinds 2014 worden door de Europese Unie naar aanleiding van de conflicten in de Krim en in Oekraïne sancties toegepast op de Russische Federatie. Deze economische sancties worden herhaaldelijk verlengd en gelden ook vandaag nog steeds. Als reactie op deze sancties sprak Rusland eveneens in 2014 een boycot uit tegen Europese landbouwproducten. De sancties van de Europese Unie betreffen de beperking van de toegang van Russische Staatsbanken tot de Europese kapitaalmarkten, het verbod op handel in wapens en een beperking van de toegang van Rusland tot bepaalde gevoelige technologieën en diensten die voor olieproducten en exploitatie kunnen gebruikt worden.
Zonder mij te willen uitspreken over het conflict in de Krim kunnen op zijn minst vraagtekens worden gesteld omtrent de betrokkenheid van Rusland bij het conflict in Oekraïne en in de Krim. De enige verbintenis die Rusland dient na te leven staat neergeschreven in het “Minsk II” – akkoord waarin wordt bepaald dat Rusland de Volksrepublieken Loegansk en Donetsk dient onder druk te zetten teneinde alle vijandelijkheden te staken. Terzake dient opgemerkt te worden dat sinds verschillende jaren een “staakt-het-vuren” in acht wordt genomen en dat het Franse parlement op 8 juni 2016 een resolutie heeft goedgekeurd betreffende het afbouwen van de sancties tegen Rusland op basis van het consequent naleven van het Minsk II-akkoord door Rusland.
De sancties van de Europese Unie hebben na bijna vijf jaar meer na- dan voordelen voor ons land. De sancties zijn nutteloos gebleken en schieten hun doel voorbij. De goede politieke, culturele en handelsrelaties tussen ons land en Rusland worden door deze sancties op de helling gezet. Het is meer dan tijd om een einde te maken aan de Europese sancties tegen Rusland. In plaats van de sancties te handhaven moet de dialoog worden nagestreefd.  Ons land dient hiertoe het voortouw te nemen en de Europese Unie verzoeken om de sancties tegen Rusland op te heffen.
Ongetwijfeld hebben de sancties negatieve gevolgen voor de Russische economie. Deze gevolgen beperken zich echter niet alleen tot Rusland maar laten zich ook in Europa voelen. Een verdere achteruitgang van de Russische economie is niet in het belang van Europa. Niet alleen Rusland maar ook Europa lijdt economische schade door de confrontatie van wederzijdse sancties. De economische groei en de werkgelegenheid in verschillende Europese landen (Duitsland, Italië,…) komen door de wederzijdse sancties steeds meer onder druk.
Vooral de fruit- en groente sector in ons land lijden onder de Russische boycot. Ook op termijn dreigt onze economie zwaar te lijden onder de sancties. Door de sancties importeren de Russen minder en bouwen zij een eigen productiecapaciteit op met alle gevolgen vandien voor onze economie.
Vóór het invoeren van de Europese sancties tegen Rusland bedroeg het zakencijfer van het handelsverkeer tussen Rusland en ons land jaarlijks gemiddeld 15 miljard Euro. Dit zakencijfer is sinds het uitvaardigen van de Europese sancties en de daaropvolgende Russische boycot gedaald met gemiddeld jaarlijks 25%. Een verlies van handelsomzet van gemiddeld 3 miljard Euro per jaar is het rechtstreeks gevolg van de EU-sancties en de Russische boycot die er het gevolg van is. Alleen al de landbouwsector zou met 5% afgenomen zijn sinds de invoering van de EU-sancties en de Russische boycot. In totaal exporteren 2400 Belgische ondernemingen naar Rusland. Verschillende van deze bedrijven (een 70-tal) hebben Russische dochterondernemingen. Het ligt voor de hand dat de EU-sancties de handelsactiviteiten van deze ondernemingen ernstig in het gedrang brengen.
Europa is ook om geopolitieke redenen niet gebaat met economische sancties die Rusland verzwakken. Niet alleen resulteren de sancties weinig effect; ze bieden evenmin enig perspectief voor de toekomst. Een goede relatie met Rusland in het perspectief van de toenemende invloed van Rusland in het Midden-Oosten is absoluut noodzakelijk. Het verder economisch verzwakken van Rusland zou overigens ook kunnen leiden tot een economisch en politiek onevenwicht in de Kaukasus en in Centraal-Azië. Via een goede relatie met Rusland kan Europa zijn positie in deze regio’s behouden en eventueel zelfs verstevigen.
Een goede relatie met Rusland is eveneens belangrijk in de strijd tegen het moslimterrorisme en radicalisme. In de bestrijding van Islamitische Staat in Syrië en Irak maar ook elders in het Midden-Oosten is Rusland een betrouwbare en actieve partner gebleken zonder wie een overwinning op IS uitgesloten is. Het islamradicalisme ontwikkelt zich tevens in verschillende Kaukasus landen. Het economisch verzwakken van Rusland heeft als rechtstreeks gevolg dat ook de invloed van Rusland in de Kaukasus landen in het gedrang komt met alle gevolgen vandien.
Het opheffen van de sancties tegen Rusland zou veel meer nog dan een positief effect op de Russische en de Europese economie een belangrijk signaal zijn in de richting van een politieke toenadering tussen Europa en Rusland.
Op zijn minst een graduele opschorting van de sancties lijkt dringend noodzakelijk en zou een eerste stap kunnen zijn in de richting van een volledige en definitieve beëindiging van de EU-sancties tegen Rusland.
 
De Kamer van Volksvertegenwoordigers

• stelt vast dat de sancties tegen Rusland in strijd zijn met het internationaal recht;
• merkt op dat de economische sancties tegen Rusland een contraproductief effect hebben. De economische groei; de werkgelegenheid en de export van ons land lijden onder deze sancties. Vooral de fruit- en groente sector lijdt onder de Russische boycot die het gevolg is van de Europese sancties tegen Rusland;
• komt tot de conclusie dat Rusland de Minsk II akkoorden nauwgezet opvolgt en uitvoert;
• stelt vast dat verschillende parlementen van Europese landen zich reeds hebben uitgesproken voor het afschaffen van de sancties;
• is van mening dat gestreefd moet worden naar de normalisering van onze relaties met Rusland. Rusland is zowel op economisch, als op politiek vlak een bondgenoot met wie goede relaties moeten worden onderhouden;
Vraagt de Federale regering
Om de Europese Unie te verzoeken om de sancties tegen Rusland te heroverwegen en te streven naar het afbouwen van de sancties zodanig dat op korte termijn alle sancties tegen Rusland kunnen worden afgeschaft. Filip Dewinter
Barbara Pas
Jan Penris


Похожие новости

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Анонсы следущих трансляций